Novinky

Stížnost na neobjektivní televizní vysílání


23. 5. 2019 jsme podali stížnost na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Část stížnosti zveřejňujeme: 

RRTV

Škrétova 44/6,

120 00 Praha 2

Věc: Stížnost na nevyváženost televizního vysílání

Vážená Rado pro rozhlasové a televizní vysílání,

podáváme podnět na nevyvážený přístup České televize ohledně informování o návrhu zákona, kterým se má zavést homosexuální manželství (tzv. manželství pro všechny) a návrhu zákona, který má být ústavní definicí manželství jako svazku muže a ženy.

Domníváme se, že 17. 5. ve Studiu ČT 24 ( v čase 10 40 - 11 00) na programu ČT 24 Česká televize hrubě porušila princip "Dle § 31 odst. 3 je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě."

Konkrétně jde o informování o studii, kterou předložila ombudsmanka Anna Šabatová zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/319281381930517/  a které vyznělo jednoznačně v apel na přijetí zákona o homosexuálním manželství. Byl v něm sice obsažen oponentní vstup poslance Marka Výborného cca v délce 3 tří minut, moderátorka však panu poslanci skákala do řeči a kladla nepříjemné otázky, což bylo v jasném kontrastu s vystoupením paní poslankyně Radky Maxové, která měla totožný čas, ale nedostala žádné nepříjemné otázky, moderátorka ji nechala na rozdíl od pana poslance v klidu domluvit a ani jednou jí neskočila do řeči. Ve zmíněném pořadu navíc vystupuje pan Marek Christ, který je ve správní radě spolku STUD. Spolek STUD organizuje festival Mezipatra, který je členem Koalice za manželství - tedy lobbystického uskupení, které takzvané manželství pro všechny ve Sněmovně prosazuje v rámci kampaně Jsme fér. Žádní oponenti k jeho vystoupení ale ve vysílání přítomni nebyli - tento pán dostal bezkonkurenční veřejný prostor na lobbing této vysoce politicky i veřejně citlivé věci. Žádáme proto o důsledné prošetření (ne)vyváženosti tohoto konkrétního pořadu.

V tom samém vysílání zaznělo také několik argumentů, jak česká veřejnost je na homosexuální manželství připravená, že oponenti se formují vlastně jen z řad KDU ČSL a jde jen o předsudky atd. Tedy plynulo z toho, že za oponenty homosexuálního manželství nestojí žádné veřejné hnutí na rozdíl od LGBT komunity. Dovolujeme si upozornit, že tento Českou televizí vytvořený dojem je naprosto mylný a žádáme o jeho nápravu. Petice požadující ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy, kterou organizujeme my, má v této chvíli již mnohem více podpisů (již přes stotisíc) než ta, která požaduje homosexuální manželství.

Náš spolek informuje o věcných úskalích ohledně přijetí homosexuálního manželství, stojí za námi velké množství lidí napříč politickým spektrem, předkládáme politikům i veřejnosti racionální argumenty a náš postoj je legitimní veřejný názor, který ale Česká televize dlouhodobě ignoruje a podává ho hlavně jako předsudky, čímž ale jasně díky veřejnému vysílání vzniká neoprávnění výhoda LGBT aktivismu.

Domníváme se, že se toto nestalo poprvé - upozorňovali jsme na riziko nevyváženého přístupu České televize k tomuto problému již v lednu letošního roku v otevřeném dopise panu generálnímu řediteli Dvořákovi, a také jsme žádali, aby ho RRTV projednala (č. jednací RRTV/1500/2019-bur)."Proč potřebujeme ústavní definici manželství"

Pozvánka na seminář

4. 4. 2019 od 14 hodin

v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha 1 - Malá Strana, místnost 

č. 205

Seminář je pořádaný pod záštitou předsedy Ústavně právního výboru Marka Bendy, místopředsedy Volebního výboru Aleše Juchelky a poslance Marka Výborného

S příspěvky vystoupí:

Adina Portaru LLM, PhD (ADF), Ludovine de la Rochere (le Manif de tous), JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., Mgr. Pavel Hasenkopf, Mgr. Petr Jan Kosinka

Registrace na kancelar@alipro.cz do 1. 4. 2019, potřebujeme jméno a příjmení.  Na recepci se prochází kontrolami, je nutný občanský průkaz nebo pas.Tlumočení a občerstvení zajištěno. Předpokládané ukončení v 18 hodin.

Pozvánka ke stažení a dalšímu šíření zde:

Pozvánka (formát DL)

Pozvánka

Dokument o Istanbulské úmluvě


Naší prioritou je stále prosadit, aby manželství muže a ženy bylo chráněno ústavou a zabránit přijetí homosexuálního manželství. Přesto vidíme i další věci, které s tím jsou spojené, zkratka LGBTQ+ v sobě skrývá i další genderové identity a už dávno není jen zkratkou pro práva gayů a leseb. Proto jsme i my vstoupili na toto pole a cítíme potřebu vyjádřit se i k Istanbulské úmluvě, kterou podle jednoho průzkumu veřejného mínění většina lidí stále nechápe. Náš nový dokumentární film Vám pomůže se v nepřehledné tématice zorientovat a dodá argumenty, proč je třeba i tuto věc odmítnout. Můžete o tom pak napsat našim zákonodárcům, účastnit se různých debat na sociálních sítích, či trvat na objektivitě našich médií, z nichž některá vypadají jakoby se stala součástí kampaní, jak za Istanbulskou úmluvu či homosexuální manželství.

Otevřený dopis generálnímu řediteli České televize

Vážený pan

Petr Dvořák
Generální ředitel České televize
Kavčí Hory
140 70 Praha                                                                         

V Praze dne 4. 1. 2019


Věc: Nevyvážený pořad ze dne 2.1. 2019 (Doktorka Plyšáková, 22. díl) a porušení Kodexu České televize

Vážený pane generální řediteli,

obracíme se na Vás otevřeným dopisem, který prostřednictvím Aliance pro rodinu zastupuje hlas mnoha rodičů v České republice.

Česká televize na svém programu "Déčko" vysílá již od roku 2014 dětský pořad Doktorka Plyšáková. Dne 2. 1. 2019 Česká televize - "Déčko" odvysílala 22. díl této série, který se v originále jmenuje "The Emergency Plan". V tomto díle jsou ústředními postavami dvě ženy se dvěma dětmi a označují se za rodinu. Jelikož jde o pár lesbický, považujeme v celém kontextu vysílání výše zmíněného dílu za pobuřující.

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že uvedený pořad je vysílán ve veřejnoprávní televizi v pořadu určenému v cílové skupině dětem, ve věku 2-8 let.

Je objektivním faktem, že homosexuální páry, které společně vychovávají děti, v naší společnosti již existují. Je však nevhodné tuto objektivní realitu, provázenou velmi složitými procesy, včetně vnímání většinové společnosti, prezentovat malým dětem, které ještě nemají schopnost kritického myšlení a jen přebírají předkládané vzory. Pořad navíc nebyl ohlášen nebo uveden žádným upozorněním, například formou vloženého titulku, výše uvedené pasáže byly tedy dětem prezentovány bez vědomí jejich rodičů.

Rodiče jsou ale těmi, kteří mají rozhodovat jakým způsobem a kdy děti seznámí s výše uvedenými kontroverzními projevy soužití. A je jejich plné právo nepřijímat tento životní styl jako společenskou normu, která je úplně stejná a srovnatelná s běžnou rodinou.

Zároveň je zarážející, že tato ideově angažovaná tvorba (4. série Doktorky Plyšákové) byla Českou televizí odvysílána ve stejné době, kdy je v Parlamentu České republiky projednáván poslanecký návrh ohledně uzákonění manželství párů stejného pohlaví. Toto načasování v nás koncesionářích nevzbuzuje důvěru v nestrannost České televize.

Připomínáme zároveň, že dětský divák je pro Českou televizi prioritou. A to je obrovský závazek, kterému jste povinen z titulu funkce generálního ředitele veřejnoprávního média, dostát. Již samotné znění Kodexu ČT tomu nasvědčuje, čl. 2 Kodexu nese název "Zvláštní pozornost dětskému divákovi". Článek 2 a jeho odstavce neobsahují povinnost ČT seznamovat děti s různými sexuálními menšinami. I proto nechápeme důvod, proč Česká televize a jejím prostřednictvím koncesionáři mají hradit vysílací práva k dětskému pořadu, který před dětským publikem od 2 let propaguje homosexuální životní styl, respektive vysoce kontroverzní a menšinový model partnerského soužití.

V čl. 2 odstavec 2.6 Kodexu ČT je uvedeno, že: "Jsou-li v čase bezprostředně před vysíláním pořadů pro děti a mládež nebo po něm zařazeny komerční části programu (čl. 21.1 až 21.8), Česká televize nedopustí uvádění takového obsahu, který by mohl nepříznivě působit na vývoj dětí nebo nezletilé mládeže, případně v dětech cíleně vyvolával pocity méněcennosti, jestliže nezískají propagované zboží či službu." Jestliže tedy ČT vyplývá z Kodexu ČT závazek nepouštět závadný obsah v době před či po skončení vysílání pořadu pro děti, pak logicky je zcela nepřípustné, aby docházelo k otevřené propagaci homosexuálního životního stylu u dětského publika.

Vážený pane generální řediteli, žádáme Vás, jakožto garanta nezávislosti veřejnoprávního média, který ze zákona musí dbát na maximální úroveň vysílaných pořadů, o odpověď, zjednání nápravy a vyvození programových i personálních důsledků tohoto závažného pochybení, ke kterému došlo odvysíláním výše zmíněného pořadu na stanici "Déčko". Bohužel, musíme konstatovat, že výše zmíněné hrubé porušení Kodexu České televize, se pod Vaším vedením této veřejnoprávní instituce, financované koncesionářskými poplatky, neuskutečnilo poprvé (například odvysílané informace o Palestině jako o území okupovaném státem Izrael v pořadu Zprávičky).

Z tohoto důvodu také tento otevřený dopis posíláme na vědomí Radě České televize, a také Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Zároveň, vzhledem k závažnosti tématu předáváme znění tohoto dopisu na vědomí široké, zejména rodičovské veřejnosti. A všechny rodiče budeme nabádat, aby začali mnohem bedlivěji sledovat obsah dětských pořadů, které pod Vašim vedením Česká televize vysílá.

Věříme, že se Česká televize politickému boji ohledně manželství bude věnovat nestranně a dá adekvátní prostor všem hlasům podle jejich zastoupení v české veřejnosti a zároveň nebude podprahově indoktrinovat naše děti prostřednictvím zahraničních pohádek. Česká televize by se měla vydat cestou původní české tvorby, která bude více reflektovat naše společensko-kulturní kořeny a naváže tak na bohatou historii svých dřívějších kvalitních pořadů pro děti.

Mgr. Jana Jochová Trlicová

předsedkyně Aliance pro rodinu


Zdá se, že podobné pohádky už začínají být normální i u nás...

Stále Vám chybí argumenty, proč je homosexuální manželství špatný nápad? Mnoho z nich zaznívá i v našem novém dokumentárním filmu.

Více než 75 tisíc podpisů na podporu manželství muže a ženy

Tiskovou zprávu k této radostné události najdete zde: tisková zpráva a níže je také naše nové video upozorňující na lživou kampaň Jsme fér. Ambice LGBT+ aktivistů na poli školství jsou patrné ve všech zemích, kde manželství pro všechny už schválili. Obdobou duhových seminářů jsou např. v zahraničí drag queens - muži převlečení za ženy, kteří chodí do škol učit děti toleranci k fluidním genderům. Jejich přítomnost je zdokumentovaná už i ve školkách. Tuto oblast budeme sledovat i nadále a pokusíme se brzy přinést další podrobnosti. Více zdroj v angličtině třeba zde.


Padesát tisíc podpisů na podporu manželské rodiny

Tisková zpráva

Petice v krabici před Sněmovnou s poslankyní a profesorkou, paní  Helenou Válkovou a poslancem Alešem Juchelkou.
Petice v krabici před Sněmovnou s poslankyní a profesorkou, paní Helenou Válkovou a poslancem Alešem Juchelkou.

Petice v krabici před Sněmovnou s poslankyní a profesorkou, paní Helenou Válkovou a poslancem Alešem Juchelkou.

Logo petice
Logo petice
Petice, které jsme odevzdali, 23 kg papíru se nakonec sice s obtížemi, ale přece vešlo do jedné obří krabice.
Petice, které jsme odevzdali, 23 kg papíru se nakonec sice s obtížemi, ale přece vešlo do jedné obří krabice.

Petice, které jsme odevzdali, 23 kg papíru se nakonec sice s obtížemi, ale přece vešlo do jedné obří krabice.

Petice, které jsme si zároveň dnes vyzvedli na poště anebo 100 tisíc podpisů je nadosah ;-)
Petice, které jsme si zároveň dnes vyzvedli na poště anebo 100 tisíc podpisů je nadosah ;-)

Petice, které jsme si zároveň dnes vyzvedli na poště anebo 100 tisíc podpisů je nadosah ;-)

Děkujeme dobrovolníkům a všem, kteří podepsali či se jinak zapojili do této akce!
Děkujeme dobrovolníkům a všem, kteří podepsali či se jinak zapojili do této akce!

Zástupci Aliance pro rodinu dne 21. 9. 2018 předali do rukou poslankyně Heleny Válkové, předsedkyně petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, krabice s více než 50 000 podpisy na podporu poslaneckého návrhu, který chce ústavně zakotvit manželství jako svazek muže a ženy.

Podpisy se podařilo získat během necelých třech měsíců, navíc v době prázdnin. Považujeme to za úspěch, který dokazuje, že česká společnost zdaleka není nakloněná tomu zahodit staletími ověřené hodnoty a zásadně přetvořit instituci, která ze své podstaty je určena lidem opačného pohlaví. Lidem, kteří se ve své různosti doplňují.

Považujeme manželství muže a ženy za základní jednotku společnosti. Jedině ze spojení muže a ženy může být počato dítě. A jedině manželská rodina je tím nejlepším prostředím pro výchovu nových generací. Ne vždy a ne každému se podaří rodinu založit. Ne vždy a ne každému se jí podaří udržet. Ale drtivá většina lidí se o to pokouší a pro drtivou většinu lidí je takto založená rodina tím nejdůležitějším v životě.

Rodina nevznikla jen tak. Vyvinula se přirozeně jako nejvhodnější prostředí pro početí a výchovu dětí. Děti vyrůstající v úplných rodinách mají před sebou ženský a mužský vzor. Učí se vzájemné toleranci i rozdělení rolí. Užívají daru odlišné emocionality matky a otce. Mají větší šanci, že budou v životě úspěšnější. Lidé, žijící v manželství, jsou ekonomicky výkonnější a méně podléhají sociálně-patologickým jevům. I to je důvodem, proč prakticky každé společenské zřízení (s výjimkou extrémů jako Pol Potova diktatura v Kambodži) rodinu podporovalo. Ne proto, že se dva lidé mají rádi. Ale proto, že je to nejlepší pro společnost. Ve každém jiném svazku než je svazek muže a ženy tento prvek vždycky chybí, aniž by v tomto tvrzení byla obsažena jakákoliv nenávist či odpor vůči alternativním životním stylům. Přesto však je legitimní říct, že nechceme, aby se naše děti ve slabikáři učily jako normální, že tři mámy či x tátů melou maso.

Přijetím tohoto ústavního dodatku by Česká republika vyslala jasný signál, že si váží manželské rodiny coby tisíciletími prověřené instituce, která je základním stavebním kamenem společnosti. Rodiny, coby instituce, která je pro většinu občanů České republiky tím nejdůležitějším v životě.

Petice tímto nekončí, na stole máme nové dosud nespočítané podpisy - a stále platí, že jich chceme minimálně 100 tisíc!

Děkujeme a pokračujeme dál! 

Analýza "Rodina a její obraz v médiích"

Skupina poslanců (Aleš Juchelka, Zuzana Majerová, Pavla Golasowská) spolu s Aliancí pro rodinu představila analýzu "Rodina a její obraz v médiích". Jelikož je pan poslanec Juchelka členem Komise pro rodinu a místopředsedou volebního výboru, který má v gesci média, spojil tak své 2 hlavní priority. "Zajímalo mne, jak a v jaké konotaci média o rodině informují a za druhé vnímám fenomén rodiny jako klíčové pro budoucnost celé naší společnosti." Paní poslankyně Majerová k tématu uvedla, že "rodina vždy byla, je a bude prvním a posledním místem jistoty, bezpečí a důvěry. Ti, kdo chtěli zničit národ, ti, kdo chtěli zničit svobodu jedince, snažili se vždy znovu a znovu rozeštvat, rozložit, rozdělit a rozbít rodinu. Dělali to nacisté, dělali to komunisté a dělají to dnešní aktivisté, kteří chtějí rodinu redefinovat." Paní poslankyně Golasowská zmínila, že ačkoliv žije v široké, harmonické rodině, tak se svou zkušeností tento obraz rodiny v médiích téměř nenalézá. Na závěr požádala novinářskou obec o sebereflexi obrazu rodiny, který přes média šíří.

Jan Gregor z Aliance pro rodinu shrnul výsledky analýzy, která potvrdila, že negativní obraz rodiny u nejsledovanějších médií převažuje. Jan Gregor uvedl, že "celá čtvrtina příspěvků referovala o rodině v kontextu patologických jevů - domácího násilí, rozvodů či rodinných tragédií. Pozitivní zpravodajství se objevilo dvakrát méně často (13 %), a to převážně na stránkách bulvárů typu Rytmus života, ve kterých za značnou část pozitivního zpravodajství vděčíme Tomáši Klusovi.

Když započteme vnímání rodiny jako sociálního problému, výsledné zastoupení negativních tematických příspěvků o tradiční rodině u nejsledovanějších médií bude v rozmezí 50-65 %."

Zástupci Aliance zakončili představení analýzy se závěrem, že média prezentují tradiční rodinu velmi často jako sociální problém. Čistě statisticky to však není pravda. Tradiční rodina je bohatší a vzdělanější než lidé bez dětí (naopak výrazně vyšší podíl chudoby se objevuje mezi "singles"). Tento mediální obraz dle našeho názoru ničí ideál harmonické rodiny založené na manželství muže a ženy a vede k redefinici rodiny a ke zpochybňování manželství. I proto iniciujeme petici na ústavní ochranu definice manželství jako svazku muže a ženy. Petici podepsali přítomní poslanci a naleznete ji na webových stránkách podporamanzelstvi.cz 

Podpora manželství

muže a ženy

Aliance pro rodinu se svých stanovách zavazuje všemožně podporovat rodinu založenou na manželství muže a ženy. Proto chceme peticí získat co nejširší veřejnou podporu pro poslanecký návrh na změnu ústavy, aby toto manželství získalo nejvyšší možnou právní ochranu. Více již brzy na stránkách samotné petice www.podporamanzelstvi.cz 

Petiční archy posílejte na adresu spolku uvedenou dole na archu, prosíme, na obálku napište PETICE. Podpisy sbíráme minimálně celé prázdniny, o datu ukončení petiční akce budeme včas informovat. Je-li to možné, posílejte petice průběžně, abychom se pak "neupočítali" ;-), děkujeme!

Podporujeme

Tuto petici proti Istanbulské úmluvě, je adresovaná poslancům českého Parlamentu, kteří nyní musí rozhodnout o její ne/ratifikaci. Petice určené jiným subjektům a podepisované na internetu nemají potřebné správné zacílení. Petici je nutné stáhnout a podepsat v papírové podobě, aby mohla být v Poslanecké sněmovně projednána.

Připravujeme

další ročník DNE PRO RODINU, 4. 8. 2018 - více informací naleznete přímo na stránkách akce: 

www.denprorodinu.eu


Aneb nemít milující a fungující rodinu je také handicap. Více v tiskové zprávě zde .